Làm cho các đội bóng đá khác hoạt động có nghĩa là bạn phải làm việc đầu tiên