“Giải bóng đá lớn” có thể dẫn đến lợi nhuận từ bóng đá đại học